ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Διπλασιασμός μερίσματος και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

You are currently viewing ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Διπλασιασμός μερίσματος και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι 3 συν 1 Πυλώνες στρατηγικής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Στις θετικές ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το 2023, το όφελος και οι προτεραιότητες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κυριάρχησαν τόσο στην τοποθέτηση της Προέδρου της εταιρείας κυρίας Χριστίνας Γιοβάνη, όσο και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, που οδηγούν στον διπλασιασμό του μερίσματος, απο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιάννη Καράμπελα.

Ειδικότερα: Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Χ. Γιοβάνη, “τo 2023 ήταν μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε, επιφέροντας απτά οφέλη για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Mε προσήλωση στην νέα χρονιά, πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η εντατικοποίηση δράσεων που προάγουν την αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανθεκτικότητα”.

Χριστίνα Γιοβάνη: Οι 3 συν 1 Πυλώνες στρατηγικής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Χριστίνα Γιοβάνη, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο 2024-2026 της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εστιάζουν στην διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την ενδυνάμωση των επενδυτικών σχέσεων μέσω προσέλκυσης μακροπρόθεσμων επενδυτών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών με γνώμονα την λειτουργική αναβάθμιση και την ασφάλεια, καθώς και την εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων της. Αναφορικά με την στρατηγική της εταιρείας, η πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επεσήμανε ότι “σε ένα γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως το σημερινό, προέχει η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, περιφρουρεί την αποτελεσματικότητα πλαισίων και πολιτικών και προάγει μια εταιρική κουλτούρα που κινητοποιεί και ενδυναμώνει την εταιρεία και τα στελέχη της, ώστε να αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι μελλοντικές προκλήσεις.”

Γιάννης Καράμπελας: Αύξηση εσόδων κατά 100,3% σε σχέση με το 2022

Στην πολύ σημαντική αύξηση των εσόδων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το 2023, αναφέρθηκε ο κ. Γιάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, στη δική του συνοπτική επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Σε ότι αφορά τα έσοδα ανέφερε ότι (κατόπιν ενοποίησης με την μέθοδο της καθαρής θέσης του 51% συμμετοχής στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ανήλθαν το 2023 σε 59.4 εκ Ευρώ έναντι 29,7 εκ Ευρώ το 2022 αυξημένα κατά 100.3% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ειδικότερα αναφέρθηκε στα Λειτουργικά έξοδα της Συμμετοχών, τα οποία ανήλθαν σε 870 χιλ. Ευρώ (2022: 695 χιλ. Ευρώ), τα ταμειακά της διαθέσιμα που ανήλθαν σε 5,418 εκ. Ευρώ, καθώς και ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό. Επίσης αναφέρθηκε:

Οικονομική επισκόπηση του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος 2023

Σε ότι αφορά την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τις θυγατρικές της (Ομιλος ΑΔΜΗΕ), τo 2023 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 392 εκ. αυξημένα κατά 33.04% το 2023 έναντι Ευρώ 295 εκ. την προηγούμενη χρήση, καθώς ο όμιλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνεχίζει να επεκτείνει και να αναβαθμίζει τις υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 10,62% σε Ευρώ 227 εκ. περίπου το 2023, έναντι Ευρώ 205 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση κατά 42,93% στα κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 277 εκ. έναντι Ευρώ 194 εκ. την προηγούμενη χρήση, Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού/EBITDA του Ομίλου περιορίσθηκε σε 3,42 το 2023 έναντι 3,99 το 2022 και η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 7,68% το 2023, έναντι 4,07% το 2022 για τον Όμιλο.

Το 2023 ο όμιλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σημείωσε σημαντική πρόοδο στο επενδυτικό του πρόγραμμα, που έχει ως στόχο τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Τα μεγάλης σημασίας έργα προχωρούν εντατικά. Ως έχει ανακοινωθεί από την Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μέσα από το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους Ευρώ 5 δισ. έως το 2030, δημιουργεί σύγχρονες, ανθεκτικές και πράσινες ηλεκτρικές υποδομές που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και ενισχύουν την ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα. Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας, την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό εξαγωγέα καθαρής ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Αύξηση μερίσματος από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 31 του καταστατικού, το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών ετήσιων κερδών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, την 5η Απριλίου 2024 και πρότεινε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 58,96 εκ. περίπου από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.