Χρήστος Ζαφείρης, ΚΑΠΕ: Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί το βιομεθάνιο και στην Ελλάδα

You are currently viewing Χρήστος Ζαφείρης, ΚΑΠΕ: Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί το βιομεθάνιο και στην Ελλάδα

Στην ΕΕ αναμένονται επενδύσεις 37 δις. ευρώ για τον στόχο του βιομεθανίου

Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί το βιομεθάνιο στην Ελλάδα, αλλά και τα μέσα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του κλάδου, εξήγησε ο κ. Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου – Βιομεθανίου στο τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ, στην παρουσίασή του στο συνέδριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ με διοργανωτή την Α Energy.

Για να προσθέσει, ότι στην ΕΕ, αναμένονται επενδύσεις 37 δις. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του βιομεθανίου, ενώ στην Ελλάδα, βρίσκεται σε σχεδιασμό το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε το στέλεχος του ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου Repower EU, το βιομεθάνιο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ, για μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο σχετικός στόχος που έχει ήδη τεθεί για την παραγωγή βιομεθανίου, είναι, 35 bcm (350 TWh) έως το 2030. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου ,ανέρχονται σε 37 δισ. EUR, καθώς σήμερα, στην ΕΕ-27 παράγονται 3 bcm (32TWh) βιομεθανίου και 15 bcm (159TWh) βιοαερίου. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αναμένεται να βρεθεί στην 17η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, με περίπου 0,5 bcm ετησίως

992 μονάδες βιομεθανίου στην Ευρώπη με παραγωγή 32 TWh

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοαερίου (European Biogas Association – ΕΒΑ 2021), στις χώρες της ΕΕ λειτουργούν 992 μονάδες με παραγωγή βιομεθανίου 32 TWh ή 3 bcm, ενώ η ζήτηση για ΦΑ το 2020 ήταν 4.125 TWh.

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του κλάδου είναι, ότι την τελευταία πενταετία στην ΕΕ τέθηκαν σε λειτουργία συνολικά 434 νέες μονάδες με την ανοδική αυτή τάση να συνεχίζεται και να επεκτείνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση με 306 μονάδες βιομεθανίου σε λειτουργία, ακολουθεί η Γερμανία με 242 μονάδες, η Σουηδία με 71 μονάδες, η Ολλανδία με 61 μονάδες και η Δανία με 52 μονάδες βιομεθανίου.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα που βιομεθανίου περιλαμβάνονται:

  • Η συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που διέπει την χρήση του βιομεθανίου στο δίκτυο του φυσικού αερίου.
  • Η συμβολή στην αειφορία, καθώς το βιομεθάνιο μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
  • Η αξιοποίησή του, ως βασικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων με στόχο την παραγωγή ενέργειας και ως καύσιμο κίνησης των οχημάτων.
  • Η στήριξη τέλος του πρωτογενούς τομέα με επενδύσεις υψηλής τοπικής προστιθέμενης αξίας.
  • κ. Χρήστος Ζεφείρης ΚΑΠΕ στιγμιότυπο παρουσίασης
  • κ. Χρήστος Ζεφείρης ΚΑΠΕ στιγμιότυπο παρουσίασης
  • κ. Χρήστος Ζαφείρης, ΚΑΠΕ στιγμιότυπο παρουσίασης

Η Ελλάδα

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Ζαφείρης, έκανε εκτενή αναφορά στις επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στη χώρα μας σχετικά με την αξιοποίηση βιομάζας (κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικά υποπροϊόντα) ως εναλλακτικό καύσιμο για παραγωγή Βιομεθανίου σύμφωνα με το σχέδιο REPower.

Το 2021, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου – ΔΕΔΑ, συνεργάστηκε με το ΚΑΠΕ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου επί θεμάτων χρήσης του βιομεθανίου ως αέριο καύσιμο στα δίκτυα διανομής της ΔΕΔΑ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναμική του:

Εκτιμώμενο δυναμικό διαθέσιμων πρώτων υλών βιομάζας, με ενεργειακό περιεχόμενο βιομεθανίου

Το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα από κοπριές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άχυρο σιτηρών, τυρόγαλο και το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ ανέρχεται σε 28.209.768 τόνους/έτος, με δυναμικό βιομεθανίου 1,14 bcm και ενεργειακό περιεχόμενο βιομεθανίου 11 TWh/έτος. Πρόκειται, για ένα ποσό ικανό για την παραγωγή βιομεθανίου που θα καλύπτει το 85% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα.

Για το γνωστό πρόβλημα διασφάλισης των απαιτούμενων ποσοτήτων βιομάζας, ο κ. Ζαφείρης, επεσήμανε, ότι η διαθεσιμότητα παραγωγής της σε ετήσια βάση, είναι εξασφαλισμένη κατά 30% αν συνοδεύεται με όρους συμβολαιακής γεωργίας. Τα σχετικά συμβόλαια, εκτός από τη νομική ισχύ και ρήτρες εκ μέρους του παραγωγού σε ότι αφορά την παράδοση καθορισμένης ποσότητας βιομάζας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρέχουν και την εξασφάλιση απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών της βιομάζας που επιθυμεί ο επενδυτής της μονάδας βιομεθανίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να υλοποιηθεί η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση, συμμετοχή και δικτύωση των εμπλεκόμενων κύριων φορέων.

Σε αναμονή ρυθμιστικού πλαισίου για το βιομεθάνιο

Αναφορικά με το υπό διαμόρφωση σήμερα θεσμικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο στην Ελλάδα, το στέλεχος του ΚΑΠΕ, ανέφερε ότι η χρονική υστέρηση, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρέχει στη χώρα μας τη μοναδική ευκαιρία να συμπεριλάβει τα καλύτερα παραδείγματα και τεχνολογίες αιχμής. Και διευκρίνισε, ότι οι μηχανισμοί στήριξης που χρησιμοποιούν οι χώρες της ΕΕ για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιομεθανίου είναι διαφορετικοί. Άλλοι αφορούν λειτουργική ενίσχυση με την μορφή της διαφορικής προσαύξησης (Feed-in premium, Δανία-Ολλανδία), άλλοι, σταθερή τιμή αποζημίωσης (Feed-in tariff, Γαλλία -Γερμανία), άλλοι δημοσιονομικά κίνητρα (Fiscal incentives, Σουηδία) και άλλοι υποχρεωτική ποσόστωση (Βέλγιο – Ιταλία).

Το νέο αγροτικό μοντέλο Biogasdoneright

Ο κ. Ζαφείρης, αναφέρθηκε και στα Ευρωπαϊκά Έργα Βιομεθανίου που συμμετέχει το ΚΑΠΕ ανελλιπώς από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, ενώ εξήγησε επίσης και το νέο γεωργικού μοντέλου ‘Biogasdoneright’ που εστιάζει στην παραγωγή βιοαερίου από γεωργικά υπολείμματα (κυρίως άχυρο και υπολείμματα καλαμποκιού της κύριας καλλιέργειας) και ενεργειακά φυτά χωρίς να απαιτείται επιπλέον γεωργική γη.

Πρόκειται για μια επιστημονική πλατφόρμα που συνδυάζει την παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου μέσω της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και την περαιτέρω αναβάθμισή του σε βιομεθάνιο. Η ευρύτερη εφαρμογή του θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής βιομεθανίου σε όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό με την προώθηση της αειφόρου γεωργίας.

Διαβάστε ολόκληρη την παρουσίαση του κ. Ζαφείρη, εδώ:

Η παρουσίαση του κ. Ζαφείρη, έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ