«Διπλές» χρεώσεις για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και από ΕΤΒΑ και από τον Δήμο Ζίτσας

You are currently viewing «Διπλές» χρεώσεις για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και από ΕΤΒΑ και από τον Δήμο Ζίτσας

Λόγω διαφορετικής ερμηνείας του νόμου 4982/2022, θεωρούν και οι δυο εαυτόν πάροχο των ίδιων υπηρεσιών!

«Διπλές» χρεώσεις υπηρεσιών για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων από ΕΤΒΑ και από Δήμο Ζίτσας, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής ερμηνείας του επίμαχου νόμου 4982/2022 για την ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Συγκεκριμένα, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, τόσο η ΕΤΒΑ όσο και ο Δήμος Ζίτσας, εντός του οποίου βρίσκεται η Βιοχανική Περιοχή Ιωαννίνων, θεωρούν εαυτόν πάροχο των ίδιων υπηρεσιών καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων και συλλογής απορριμμάτων προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Και φυσικά, χρεώνουν τα σχετικά τέλη…επί δυο!!!

Όσο για τις επιχειρήσεις, βρίσκονται, για μια ακόμη φορά, σε αδιέξοδο λόγω των επιπτώσεων του νέου νόμου στη λειτουργία τους και περιμένουν πώς θα εξελιχθεί τελικά το όλο θέμα. Υπενθυμίζεται ότι σχετική ερώτηση για τον επίμαχο νόμο έγινε πρόσφατα και από 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Γεωργιάδη.

Τι συνέβη όμως ακριβώς στην περίπτωση της διπλοχρέωσης των ίδιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων;

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, απευθυνόμενη προς τις επιχειρήσεις, ανέλαβε την υποχρέωση των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίες όπως σημειώνει η ίδια ,από τον Ιανουάριο του 2023 δεν παρέχονται από τον Δήμο Ζίτσας. Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν τη διαδικασία δήλωσης του αριθμού παροχής τους προς τον δήμο, ώστε να μην επιβαρύνονται με τα ανταποδοτικά τέλη.

Δήμος Ζίτσας: θεωρεί ότι παραμένει δικαιούχος είσπραξης των ανταποδοτικών τελών

Πλην όμως ο Δήμος Ζίτσας, έχοντας λάβει γνώση και της τη σχετικής ερμηνείας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, θεωρεί ότι ο φορέας διαχείρισης (δηλαδή η ΕΤΒΑ), δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δήμο. Την άποψή του αυτή, ο Δήμος, την μετέφερε στην ΕΤΒΑ, αλλά και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση, ούτε από την πρώτη ούτε από το δεύτερο.

Μέχρι λοιπόν να υπάρξουν νεότερα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ο Δήμος Ζίτσας εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι δικαιούχος είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, όπως ήταν και στο παρελθόν.

Το παράλογο είναι, βέβαια, ότι παρά το ότι αμφισβητεί το δικαίωμα υποκατάστασης, έχει επιτρέψει να εκτελείται από ανάδοχο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ η υπηρεσία της αποκομιδής, έχοντας μάλιστα αποσύρει και τους κάδους απορριμμάτων απ’ όλη την έκταση της ΒΙΠΕ.

Απαντώντας μάλιστα σε σχετικό αίτημα επιχείρησης, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Σας κάνουμε γνωστό ότι εωσότου υπάρχουν – οπόταν υπάρξουν – νέα δεδομένα αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή εν προκειμένου του Ν.4982/2022 – και όχι μόνο – ο Δήμος μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι δικαιούχους είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, στο βαθμό και στην έκταση που ήταν και κατά το παρελθόν, ότι δεν υποκαταστάθηκε από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ στο θέμα αυτό και ότι με κανένα τρόπο δεν προσχωρεί σε οποιαδήποτε θέση ή δήλωση, από οποιονδήποτε και αν αυτή προέρχεται, και η οποία προϋποθέτει ή συνεπάγεται την κατάφαση της υποκατάστασης του Δήμου μας από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΑ ΑΕ και την “εκχώρηση” των δικαιωμάτων του και των αξιώσεών του για την καταβολή των ανταποδοτικών αυτών τελών στην εν λόγω, καθώς και ότι εξακολουθούν αυτά οφειλόμενα προς το Δήμο μας».

«Διπλές» χρεώσεις για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και από ΕΤΒΑ και από τον Δήμο Ζίτσας

Τι προβλέπει επ΄αυτού ο επίμαχος νόμος; «Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1 στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις από την Ε.Α.Δ.Ε.Π. και όχι από τον εκ του νόμου αρμόδιο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Τι προβλέπει για τα τέλη ο νόμος

Ειδικότερα, η Ε.Α.Δ.Ε.Π. για να αναλάβει την παροχή, υποβάλει έγγραφη δήλωση στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους, για την επόμενη οικονομική ή τις επόμενες οικονομικές χρήσεις.

Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας από την οποία αναδείχθηκαν οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών ή, εφόσον την παροχή των υπηρεσιών αναλαμβάνει η ίδια η Ε.Α.Δ.Ε.Π., από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ικανότητα αυτής ή του προσωπικού της για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Αν η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση:

α) ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απέχει από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στα όρια του Ε.Π. και, αντίστοιχα, από την επιβολή των ανταποδοτικών τελών,
β) ο συντελεστής χρέωσης των ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Ε.Π. δεν υπερβαίνει τον συντελεστή που ο Ο.Τ.Α. εφάρμοζε στις ίδιες επιφάνειες κατά την υποβολή της δήλωσης της παρ. 2,
γ) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη: γα) είτε απευθείας από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μαζί με την τιμολόγηση των λοιπών κοινοχρήστων δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση η Ε.Α.Δ.Ε.Π. τιμολογεί και ποσοστό 20%)επί του ποσού των τελών το οποίο, εφόσον εισπράττει, αποδίδει στον οικείο Ο.Τ.Α.,
γβ) είτε μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των καταβαλλόμενων τελών επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο 20% των καταβαλλόμενων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. Και στις δύο προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, το ποσό που αποδίδει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. στον Ο.Τ.Α. λογίζεται ως αντισταθμιστικό όφελος του Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία του Ε.Π. εντός των διοικητικών του ορίων».

Πέρα από τη νομική ερμηνεία, πάντως και οι 32 δήμοι της χώρας που φιλοξενούν εντός των διοικητικών τους ορίων Βιομηχανικές Περιοχές, χάνουν το 80% των ανταποδοτικών τελών που εισέπρατταν και τώρα κατευθύνεται προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ταμεία τους.