Ενιαία αγορά ενέργειας: Το «αντίδοτο» της ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με το Bruegel

You are currently viewing Ενιαία αγορά ενέργειας: Το «αντίδοτο» της ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με το Bruegel

Σύμφωνα με το Bruegel, η μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς ενέργειας θα ευνοήσει τα κράτη μέλη

Η πραγματικά ενοποιημένη αγορά ενέργειας είναι η απάντηση στην ενεργειακή κρίση και τους κλυδωνισμούς σύμφωνα με την δεξαμενή σκέψης (Think Tank), Bruegel. Η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2022 υπενθύμισε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακριβώς αυτό: την ανθεκτικότητα που παρέχουν οι καλά ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να αντιστρέψουν την υφέρπουσα ενεργειακή επανεθνικοποίηση και να επενδύσουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι αυτή η δυναμική αρχίζει να χάνεται, καθώς οι χώρες του μπλοκ αντλούν διαφορετικά διδάγματα από την ενεργειακή κρίση, σε μια περίοδο πρωτοφανών επενδυτικών αναγκών σε ηλεκτροπαραγωγή και δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το Bruegel, η μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς ενέργειας θα ευνοήσει τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, τα «τεχνοοικονομικά» οφέλη μπορούν να εξασφαλιστούν από τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας πολλών εθνικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας από κοινού και όχι μεμονωμένα. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν μαζικά με υψηλότερα μερίδια οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η καύση ορυκτών καυσίμων. Επίσης, θα υπάρξει λιγότερη μεταβλητότητα στις βραχυπρόθεσμες τιμές, εξοικονόμηση κόστους μέσω της αξιοποίησης των περιφερειακών πλεονεκτημάτων των ΑΠΕ, μειωμένη ανάγκη για δαπανηρή εφεδρική δυναμικότητα και ενισχυμένη ευελιξία σε κλυδωνισμούς της αγοράς. Η προσθήκη των εργαλείων που λείπουν για τον κατάλληλο συντονισμό των επενδύσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας ενός σημαντικά πιο ολοκληρωμένου συστήματος θα καταστήσουν την ενεργειακή μετάβαση πολύ πιο προσιτή και θα ενισχύσουν σημαντικά τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Κατά την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μαζικές επενδύσεις. Μόνο οι επενδύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να διπλασιάζονται σε περίπου 1% του ΑΕΠ της ΕΕ κάθε χρόνο. Οι ανεπάρκειες στην κλιμάκωση των τεχνολογικών συνδυασμών, των επιλογών τοποθεσίας ή της αλληλουχίας θα σπαταλούσαν πολύτιμους πόρους κεφαλαίου και εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται οι σχετικά λανθασμένες/αναποτελεσματικές επενδύσεις θα βαρύνει τους φορολογούμενους ή τον κρατικό προϋπολογισμό που πρέπει να εγγυηθεί ορισμένα έργα. Αυτό το πολύ ορατό κόστος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική αποδοχή της ενεργειακής μετάβασης. Δεδομένου ότι αυτό το επενδυτικό ξεφάντωμα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, τα οφέλη ενός πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος πρέπει να επανεξεταστούν τώρα.

electricity supply investments

Τα οφέλη της ενοποίησης στην αγορά ενέργειας

Επιπλέον, η μεγαλύτερη και ουσιαστική ενοποίηση της αγοράς ενέργειας θα προκαλέσει οφέλη που σχετίζονται περισσότερο με τη «διαχειριστική διακυβέρνηση», αν και αυτά είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Αυτά αφορούν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την αξιοπιστία του μπλοκ. Εργαλεία ιδιαίτερα χρήσιμα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος συνήθως αντιμετωπίζει μεγάλους χρόνους επένδυσης και υψηλούς βαθμούς συγκέντρωσης σε αμιγώς εθνικές αγορές. Η περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς απαιτεί σημαντικές πολιτικές επενδύσεις. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές διανεμητικές επιπτώσεις εντός και μεταξύ των χωρών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι εσωτερικοί πολιτικοί περιορισμοί από την άποψη αυτή είναι συχνά πολυάριθμοι και δύσκολο να ξεπεραστούν. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις πρέπει να ανακόψουν τη φαινομενικά σταθερή ροή εθνικών παρεμβάσεων με επίκεντρο για την επίτευξη μιας πιο ανθεκτικής και οικονομικά αποδοτικής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τεθεί και η παράμετρος του κόστους του επενδεδυμένου κεφαλαίου στον ενεργειακό τομέα. Το μείζον ζήτημα είναι πως αυτό ποικίλλει σημαντικά ανά την Ευρώπη, για λόγους όπως τα διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα επενδυτικά ρίσκα. Το πλαίσιο της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν μεγαλύτερη προβολή και προβλεψιμότητα σχετικά με τις εθνικές πορείες ενεργειακής μετάβασης, π.χ. μέσω εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ). Αυτή η ορατότητα παρέχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθαρά, ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία θα συνεχίσει να αυξάνεται, υποστηρίζοντας την κλιμάκωση (και τις σχετικές μειώσεις κόστους) των υποκείμενων αλυσίδων εφοδιασμού. Χάρη στη μεγαλύτερη ρευστότητα και τη χαμηλότερη μεταβλητότητα, τα ασφάλιστρα κινδύνου για τους επενδυτές που σχετίζονται με τα ευμετάβλητα έσοδα της αγοράς μειώνονται επομένως στις μεγαλύτερες αγορές.

cost of capital

Η γόνιμη ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημαντικά οφέλη που θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και στη διευκόλυνση της μετάβασης του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Η ενεργειακή κρίση του 2022 ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τα οφέλη για την ασφάλεια των σχετικά καλά ενοποιημένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ. Παραδόξως, όμως, η κρίση επιτάχυνε την προϋπάρχουσα τάση κατακερματισμού, αντί να οδηγήσει σε πιο συντονισμένες λύσεις. Για να επιτευχθεί «περισσότερη ανεξαρτησία μέσω μεγαλύτερης αλληλεξάρτησης», η τάση αυτή πρέπει να αντιστραφεί.

Η ώρα να τεθεί αυτή η θεμελιώδης πολιτική συζήτηση στο τραπέζι είναι τώρα, ειδικά δεδομένου ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μαζικές επενδύσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με μεγαλύτερους κινδύνους εγκλωβισμού σε ακριβότερες και λιγότερο αποδοτικές επιλογές, εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν την πιο κατακερματισμένη προσέγγιση. Επιπλέον, οι ισχύουσες ρυθμίσεις συντονισμού, που βασίζονται στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής βραχυπρόθεσμης αγοράς, χάνουν σταδιακά τον αντίκτυπό τους, καθώς τα εθνικά μακροπρόθεσμα μέσα έχουν καταστεί το κυρίαρχο σήμα για επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η αδράνεια σε επίπεδο ΕΕ συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να αναγκαστούν να ανακτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο για να διασφαλίσουν τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής τους, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνηση έναν «μηχανισμό αυτοκαταστροφής» για την εσωτερική αγορά ενέργειας, μειώνοντας αντί να ενισχύοντας όλα τα οφέλη που έχει ήδη αποφέρει.

Ιωάννα Κωσταδήμα. Αναδημοσίευση από energygame