Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ προβληματίζει τις επιλέξιμες βιομηχανίες Μέσης Τάσης – χρεώνονται με 8,78 ευρώ/MWh αντί 2.55 ευρώ/MWH

You are currently viewing Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ προβληματίζει τις επιλέξιμες βιομηχανίες Μέσης Τάσης – χρεώνονται με 8,78 ευρώ/MWh αντί 2.55 ευρώ/MWH

Στο τραπέζι πρόταση της ΕΒΙΚΕΝ για μειωμένη ενοποιημένη χρέωση για ΕΤΜΕΑΡ – ΥΚΩ κατά το γαλλικό πρότυπο

Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ – Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων προβληματίζει τις επιλέξιμες βιομηχανίες Μέσης Τάσης, οι οποίες συνεχίζουν να χρεώνονται με 8,78 ευρώ/MWh αντί 2.55 ευρώ/MWH.

To ΥΠΕΝ έγινε πρόσφατα αποδέκτης σχετικών ανησυχιών από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και πρότασης ώστε το νέο σχήμα που θα κοινοποιηθεί προς έγκριση στην Επιτροπή να αφορά εφεξής μειωμένη ενοποιημένη χρέωση για ΕΤΜΕΑΡ και Υπηρεσίες κοινής ωφελείας – ΥΚΩ, όπως ήδη εφαρμόζεται στη Γαλλία. Την πρόταση κατέθεσε με επιστολή της προς τον Υπουργό ΠΕΝ Θόδωρο Σκυλακάκη, η ΕΒΙΚΕΝ – Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας.

Στην ίδια επίσης επιστολή, επισημαίνεται η ανάγκη να αρθούν όλα τα νομοθετικά – ρυθμιστικά εμπόδια που εμποδίζουν τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης) να προχωρήσει στην εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για το 2022. Μέχρι σήμερα έχει γίνει εκκαθάριση μόνο για τα έτη 2019 και 2020, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης για το 2021, ενώ είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η εκκαθάριση για τα έτη 2022 και 2023. Ως αποτέλεσμα, μέχρι να γίνει η εκκαθάριση συνεχίζεται η επιβάρυνση των επιλέξιμων βιομηχανιών, ειδικότερα εκείνων της ΜΤ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο ειδικές κατηγορίες καταναλωτών που μπορούν ήδη από το 2019 να κάνουν χρήση της κρατικής ενίσχυσης (SA 52413) για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ είναι: Πρώτον, βιομηχανικοί καταναλωτές, για δραστηριότητες των οποίων οι κωδικοί NACE συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που αναφέρονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών 2014/C200/01 της ΕΕ. Δεύτερον, καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας. Δηλαδή καταναλωτές, που είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής έκτασης την 30.06.2014 και διατηρούν ενεργή την παροχή τους, μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2), Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3) και Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το το ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι δηλαδή η συνεισφορά όλων μας για τη μείωση των εκπομπών αερίου μέσω της προώθησης των ΑΠΕ, οι χρεώσεις βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και ανήκουν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Μειωμένο ενιαίο ΕΤΜΕΑΡ + ΥΚΩ στα πρότυπα της Γαλλίας

Για τους προαναφερθέντες δικαιχούχους, η τιμή του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ έχει καθοριστεί στα 2.55 ευρώ/MWh με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της χρέωσης, βάσει της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Κωδικό δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το επίπεδο τάσης Μέση ή Υψηλή τάση, που είναι συνδεδεμένος ένας καταναλωτής. Επιπλέον, οι νέες Κατευθυντήριες γραμμές CEEAG (2022/C80/01 par 403) προβλέπουν εκτός των άλλων και τη δυνατότητα επέκτασης της επιδότησης για μειωμένο ενιαίο ΕΤΜΕΑΡ + ΥΚΩ, όπως ήδη έχει εφαρμόσει η Γαλλία (SA 36511).

Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση της ΕΒΙΚΕΝ, το νέο σχήμα που θα κοινοποιηθεί προς έγκριση στην Επιτροπή θα πρέπει να να αφορά πλέον μειωμένη ενοποιημένη χρέωση για ΕΤΜΕΑΡ + ΥΚΩ για τις επιλέξιμες βιομηχανίες, αφού δεν διαφαίνεται μείωση των ΥΚΩ όπως αναμενόταν.