Δικαιώματα Ρύπων: Η μεγάλη μοιρασιά για το ένα δισ. ευρώ – Χαμένοι και κερδισμένοι

You are currently viewing Δικαιώματα Ρύπων: Η μεγάλη μοιρασιά για το ένα δισ. ευρώ – Χαμένοι και κερδισμένοι

Το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανομή είναι το 45%, ή πάνω από 450 εκ. ευρώ που θα καταλήξει στο Ταμείο Ενεργειακής μετάβασης

Στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, στο Πράσινο Ταμείο αλλά και την ενεργοβόρο βιομηχανία, στην ΕΔΕΥΕΠ για μελέτες για τα πλωτά αιολικά και σε 11 συνολικά δράσεις θα μοιραστούν τα έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων του 2024 σύμφωνα με τη σχετική υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες σε σχετικό ΦΕΚ.

Στην Ελλάδα θα διατεθούν το 2024 δικαιώματα για συνολικά 17.619.500 tn εκπομπών (στα οποία περιλαμβάνονται 299.000 tn για αεροπορικά δικαιώματα) όπως ίσχυσε και το 2023. Όμως τα συνολικά έσοδα είναι μειωμένα από πέρσι και υπολογίζονται λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Φέτος, το Πράσινο Ταμείο είναι ενισχυμένο στη φετινή μοιρασιά καθώς σε αυτό θα κατευθυνθεί πάνω από το 11% του συνολικού ποσού των ρύπων, δηλαδή πάνω από 100 εκ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατανομή είναι το 45%, ή πάνω από 450 εκ. ευρώ που θα καταλήξει σ το Ταμείο Ενεργειακής μετάβασης. Το 17% ή 170 εκ. περίπου θα ενισχύσει την ενεργοβόρο βιομηχανία, (το 14,61% στον ΕΛΑΠΕ, τον ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, το 11,8% στο Πράσινο Ταμείο για να χρηματοδοτήσει τόσο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές αλλά και το πρόγραμμα «Παραγωγικό Δάσος».

Επίσης, 2,55% των εσόδων ή 25 εκ. περίπου θα κατευθυνθεί στην ΕΔΕΥΕΠ για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες μελέτες για τις έρευνες για το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση

Η απόφαση ορίζει ότι δίνονται 3.000.000 ευρώ (τρία εκατομμύρια ευρώ) στην Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την ονομασία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (δ.τ.:«ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»), για τη διαχείριση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Τα υπόλοιπα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Ποσοστό δεκατέσσερα κόμμα εξήντα ένα τοις εκατό (14,61%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ),
 • Ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17 %) των εσόδων διατίθεται για τη βιομηχανία, για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906/2014 (Β’ 3304) κοινή υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παρ. (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
 • Ποσοστό δύο κόμμα δώδεκα τοις εκατό (2,12%) των εσόδων και έως 25 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διευκόλυνση της προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που συμβάλλουν στη διαχείριση υδατικών πόρων και στην προστασία, αποκατάσταση και καλύτερη διαχείριση οικοσυστημάτων και εν γένει στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης αφορούν και στην κάλυψη υποχρεώσεων του ΥΠΕΝ που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10, 11 και 13 της Συμφωνίας των Παρισίων που περιέχονται στον ν. 4426/2016 (Α’ 187) και αφορούν οικονομική και τεχνική υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.λπ. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό ένα κόμμα εξήντα πέντε τοις εκατό (1,65 %) των εσόδων και έως 19,5 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές.Οι δράσεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό ένα κόμμα πέντε τοις εκατό (1,5%) των εσόδων διατίθεται στο λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό δέκα κόμμα μηδέν οκτώ τοις εκατό (10,08 %) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, για τη χρηματοδότηση έργων για την προστασία και διαχείριση δασών καθώς και για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως ισχύει, και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε ειδικότερες δράσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του κατά την παραπάνω αντιστοιχία ποσοστών.
 • Ποσοστό σαράντα πέντε κόμμα ογδόντα δύο τοις εκατό (45,82%) των εσόδων διατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»). Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό μηδέν κόμμα δώδεκα τοις εκατό (0,12 %) των εσόδων και έως 1,4 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες πληρωμής συνδρομών της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές, σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος καθώς και για την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
 • Ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (Ε.Τ.Ε.Α.Π.) για χρηματοδότηση έργου και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό δύο κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (2,55%) των εσόδων και έως τριάντα εκατομμύρια ευρώ διατίθεται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ΑΕ (ΕΔΕΥΕΠ) για τις έρευνες για το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό ένα κόμμα είκοσι επτά τοις εκατό (1,27%) των εσόδων και έως δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ διατίθεται στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) – τ. ΙΓΜΕ για τις έρευνες για κρίσιμες πρώτες ύλες. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθείεντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
 • Ποσοστό δύο κόμμα εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (2,78%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής: μηδέν κόμμα οκτώ τοις εκατό (0,8%) των εσόδων για την κάλυψη δράσεων επικοινωνίας για εξοικονόμηση ενέργειας, για τεχνική βοήθεια για τη διοικητική – οργανωτική και τεχνολογική αναβάθμιση και υποστήριξη των ασκούμενων δημοσίων πολιτικών (περιβαλλοντική, ενεργειακή, δασική) τουΥ.Π.ΕΝ., ένα κόμμα τρία τοις εκατό (1,3%) των εσόδων διατίθεται για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ 6μηνης διάρκειας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών από τις Δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) των εσόδων διατίθεται για χρηματοδότηση του Προγράμματος «Σχέδιο Προστασίας Δασών» – antiNERO Iβ, μηδέν κόμμα τριάντα έξι τοις εκατό (0,36%) για χρηματοδότηση εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη χορήγηση καυσοξύλων στους παραδασόβιους πληθυσμούς της Χώρας και μηδέν κόμμα δώδεκα τοις εκατό (0,12%) για κάλυψη λοιπών αναγκών για έργα προστασίας και αποκατάστασης δασικών περιοχών.

Ποια είναι η διαδικασία πληρωμών των ποσών

Η διαδικασία μεταφοράς του πόρου καθορίζεται ως ακολούθως:

 • Πιστώνεται ο Λογαριασμός 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με IBAN: GR9001000230000000000200548 «Λοιπά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού» από τον ΔΑΠΕΕΠ.
 • Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης μετά την αναγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού 200, θα εμφανίζει το ποσό αυτής στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και θα ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για την εις ύψος πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται η εγγραφή πιστώσεων σε αριθμούς λογαριασμού εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη των ως άνω δαπανών.

Του Άλκη Καλογήρου – imerisia.gr