Πώς θα γίνουν οι Διαγωνισμοί παραχώρησης στους Δήμους για τους σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

You are currently viewing Πώς θα γίνουν οι Διαγωνισμοί παραχώρησης στους Δήμους για τους σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Δημόσια διαβούλευση για τους βέλτιστους όρους διενέργειας των διαγωνισμών η ηλεκτροκίνηση ξεκινά από τους δήμους

Από το πώς θα γίνουν οι Διαγωνισμοί παραχώρησης στους Δήμους για τους σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία της επιτάχυνσης της ηλεκτροκίνησης, στις μεγάλες αλλά και στις μικρές πόλεις.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών για διαγωνισμούς παραχώρησης, με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Σημειώνεται ότι, σε ολόκληρη την χώρα, έχουν ήδη εκπονηθεί Σχέδια Φόρτισης από 312 Δήμους. Οι πρότυπες προδιαγραφές, για τις οποίες αναμένονται προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που αναμένεται να θεσπίσει κατάλληλους, κοινούς, διαφανείς και σύμφωνους με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, κανόνες και όρους για τη διενέργεια των διαγωνισμών.

Κριτήρια οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας

Πιο συγκεκριμένα: Καθορίζονται κριτήρια οικονομικής και χρηματο – οικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισμούς. Επίσης, καθορίζονται κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Προτείνεται η βέλτιστη χρονική διάρκεια για τις παραχωρήσεις Καθορίζονται οι βασικοί οικονομικοί όροι, όπως τα τέλη παραχώρησης και η χρέωση των χρηστών Η/Ο. Δημιουργείται ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης, λειτουργίας, συντήρησης και επέκτασης δικτύου. Προτείνονται τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό φόρτισης. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, με τις πρότυπες προδιαγραφές διαγωνισμών παραχώρησης, επιταχύνεται η εγκατάσταση 9000 δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδας, διευκολύνοντας τους Δήμους που καλούνται να «τρέξουν» άμεσα τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των πρότυπων προδιαγραφών με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση τους, καθιστώντας τες ένα χρήσιμο εργαλείο προς την κατεύθυνση του εξηλεκτρισμού των μεταφορών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023 και γίνεται στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ.